EZEL MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR
Şirketimiz veri sorumlusu olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş
bağlantılarımız, iş ortaklarımız, üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Ezel Mensucat San. ve Tic.
A.Ş tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’ nın kapsamında karşılıklı hak ve
yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK
Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde
bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri
sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) tarafından
belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak
Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi’ aşağıdaki yöntemler ile şahsen başvuru yapabilecektir.
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Havaalanı Cad.
No: 40/A Pk:144 Dulkadiroğlu – Kahramanmaraş / Türkiye Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Havaalanı Cad. No: 40/A Pk:144 Dulkadiroğlu – Kahramanmaraş / Türkiye Tebligat zarfına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta İle Başvuru
ezeltekstil@hs01.kep.tr E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de
başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde
yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince
yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. (Başvurunuz ücretsiz olarak
sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen
tarifedeki ücret alınabilecektir.)
A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim: Soy isim: T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası: Telefon Numarası: E-posta: Adres:
B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz,
iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, üçüncü kişiler gibi)
☐ Çalışan ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐ Diğer(belirtiniz):
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: Konu:
☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar: ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih: ☐
Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. ☐ Elden teslim almak istiyorum. ☐ E-posta adresime
gönderilmesini istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması
gerekmektedir.) İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz
tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve
kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde
veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve
malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form
kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru
kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yukarıda belirttiğim talepler
doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca
değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış
olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt
ederim. İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun
değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve
adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.